Oferta

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę, 
 • zadośćuczynienia, 
 • odszkodowania, 
 • sprawy o ustalenie istnienia (nieistnienia) stosunku prawnego lub prawa.

Prawo rzeczowe

 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości, 
 • zniesienie współwłasności, 
 • o ustanowienie i zniesienie służebności, 
 • sprawy o naruszenie posiadania, 
 • sprawy eksmisyjne.

Prawo rodzinne

 • alimenty – ustalenie, podwyższenie, obniżenie,
 • ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
 • władza rodzicielska – zawieszenie, ograniczenie, pozbawienie,
 • rozwody, separacje, podziały majątku.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • roszczenia ze stosunku pracy m.in. wypowiedzenie umowy o pracę, nadgodziny, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop, 
 • sprawy o mobbing, 
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, 
 • przygotowywanie projektów umów o pracę, umów zlecenia,
 • prowadzenie spraw o ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniom społecznym rolników,
 • odwołania od decyzji ZUS i KRUS.

Windykacja należności

 • reprezentacja podmiotów przed organami egzekucyjnymi,
 • ustalanie wysokości i typu zadłużenia,
 • ustalenie stopnia przeterminowania wierzytelności.

Prawo spadkowe

 • nabycie spadku na podstawie ustawy, 
 • testamentu, 
 • zachowek, 
 • wydziedziczenie, 
 • działy spadku.

Prawo administracyjne

 • sporządzanie odwołań od wydanych decyzji organów administracji (w tym organów podatkowych) oraz reprezentację w postępowaniu przed organem odwoławczym oraz przed sądami administracyjnymi,
 • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej, oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
 • zastępstwo prawne przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie opinii, skarg i udzielanie porad prawnych.

Prawo gospodarcze

 • obsługa prawna przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń,
 • zakładanie działalności gospodarczej, rejestracja spółek i innych podmiotów prawa handlowego,
 • tworzenie i analiza umów spółek i statutów,
 • reprezentacja przedsiębiorców przed sądami powszechnymi, organami administracji i sądami administracyjnymi w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • sporządzanie i weryfikacja kontraktów handlowych, gospodarczych, umów budowlanych,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
 • sprawy o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o.,
 • sprawy o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o.,
 • powództwo przeciwko członkom zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Szukasz pomocy lub chcesz porady prawnej? Nie zwlekaj!

Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Kateusz pomoże Ci!